Skip to main content

Voorwaarden

 1. De verstrekte mobility card blijft eigendom van De Haan Tankstations B.V. Als de mobility card niet meer wordt gebruikt dient deze te worden teruggestuurd naar: De Haan Tankstations B.V., Postbus 629, 4900 AP Oosterhout.
 2. U bent zelf aansprakelijk voor alle via de haan mobility card gedane aankopen.
 3. Betaling van uw aankopen vindt wekelijks plaats door middel van automatische afschrijving van een zakelijke rekening. U verleent hierbij dan ook toestemming aan De Haan Tankstations B.V. om dit bedrag, tot wederopzegging, van uw zakelijke rekening af te schrijven.
 4. Indien de automatische afschrijving niet kan plaatsvinden zullen alle kosten, voortvloeiend uit het incasseren van onze vorderingen, voor rekening van de houder van de haan mobility card komen.
 5. Adreswijzigingen alsmede wijzigingen van bank- of gironummer dienen door de pashouder schriftelijk te worden meegedeeld aan De Haan Tankstations B.V. Bij geen of te late melding met als gevolg dat de automatische afschrijving niet kan geschieden zal per omgaande artikel 4 in werking treden.
 6. Bij verlies of diefstal van de mobility card, dient u zo snel mogelijk het hoofdkantoor
  daarvan in kennis te stellen. 24 uur na de melding hiervan (48 uur gedurende het weekend), vervalt uw aansprakelijkheid voor betaling van de met de mobility card gedane aankopen.
 7. De Haan Tankstations B.V. behoudt zich het recht voor om de haan mobility card, om wat voor reden dan ook, te blokkeren, hetzij tijdelijk, hetzij permanent. Dit zal onder meer gebeuren indien automatische afschrijving niet (meer) mogelijk is.
 8. De eventuele korting, berekend vanaf de haan landelijke adviesprijs, is geldig tot schriftelijke wederopzegging van De Haan Tankstations B.V. De haan landelijke adviesprijzen kunt u vinden op onze website tankstation.nl.
 9. Voor elke nieuwe pas wordt eenmalig een bedrag van € 4,50 aan paskosten in rekening gebracht. Dit wordt automatisch van uw rekening geïncasseerd. Uit veiligheids- en slijtageoverweging wordt uw tankpas iedere 4 jaar door een nieuwe vervangen.
 10. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de door u aangevraagde pincode niet meer aan u bevestigd. Deze kan door u worden gekozen en aangepast via onze online portal.
 11. Met het oog op fraudepreventie hebben wij restricties aangebracht in het aantal transacties dat per dag/week met de haan mobility card kan worden uitgevoerd. Tevens geldt er per pas een limietbedrag per dag/week.
 12. Het is niet toegestaan om naast het gebruik van een tankpas tevens gebruik te maken van een spaarpas, mits anders overeengekomen.

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u een email sturen naar sales@dhmo.nl. Uiteraard kunt u ook terecht op onze website www.tankstation.nl/privacybeleid.

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. Onze Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en de Kamer van Koophandel te Rotterdam en Dordrecht, zullen u op verzoek worden toegezonden.