Skip to main content

Privacy policy

De Haan Minerale Oliën B.V. (kortweg: De Haan, of De Haan Tankstations), gevestigd aan Slotlaan 15, 4902 AD te Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens, verzameld op de website www.tankstation.nl, beheerd door De Haan Minerale Oliën B.V. De Haan is zich bewust van het belang van de privacy van haar gebruikers en zet zich in voor het beschermen van persoonlijke informatie die via deze website wordt verzameld. Deze verklaring beschrijft hoe De Haan  persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt. 

De functionaris Gegevensbescherming van De Haan is te bereiken via: privacy@dhmo.nl

Verzameling van uw persoonlijke gegevens: Bij uw websitebezoek kan De Haan bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen zoals uw naam, adres, email, telefoonnummer, IBAN, KvK-nummer en/of andere relevante informatie, die uitsluitend vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld voor een profiel op sociale media. De zojuist genoemde specifieke persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor het verstrekken van zakelijke (tank)passen en/of Superpoints, of andere loyalty-programma’s. 

Bijzondere en/of gevoelige informatie: Deze website en/of diensten op deze website hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of een voogd. De Haan kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat De Haan zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@dhmo.nl; dan wordt deze informatie verwijderd. 

Gebruik van uw gegevens: De Haan verzamelt daarnaast uw (contact)gegevens, die u vrijwillig verstrekt, om uw aanvraag voor één van de producten/diensten in behandeling te nemen, om met u hierover te communiceren en om u vervolgens verder te informeren. Verder worden uw gegevens verzameld om uw gebruikerservaring te verbeteren, om te reageren op vragen en verzoeken, om relevante informatie te verstrekken én om de website en diensten te beheren. Indien u alleen e-mails wil ontvangen met factuurinformatie en product wijzigingen, dan kunt u dit doorgeven. De Haan zal de verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder uw nadrukkelijke toestemming. 

Delen van uw persoonlijke gegevens: De Haan deelt persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor het leveren van de gevraagde diensten, of wanneer dit wettelijk verplicht is. In dergelijke gevallen zal De Haan ervoor zorgen dat de privacy van u als gebruiker wordt beschermd en dat de wettelijke vereisten worden nageleefd.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens: De Haan neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal en andere vormen van misbruik. Het bedrijf streeft ernaar de veiligheid van de verstrekte informatie te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de medewerkers via: privacy@dhmo.nl

Links naar externe websites: De website www.tankstation.nl kan links bevatten naar externe websites die niet onder De Haan-beheer vallen. De Haan is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van deze externe websites. 

Toegang en controle: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Haan Minerale Oliën / De Haan Tankstations / De Haan. 

U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waar De Haan over beschikt, in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar privacy@dhmo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt De Haan u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Haan reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 

De Haan wil u er tevens op wijzen dat u, wanneer u vermoedt dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Door gebruik te maken van www.tankstation.nl stemt u in met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.Als u vragen heeft over deze verklaring of over uw (privacy)rechten, neem dan contact op via de eerder verstrekte contactgegevens.

Ingangsdatum 11-07-2024, versie 2.0